Publicacions

Una obra singular tant de contingut com de tractament gràfic editada per Enjoy.cat en clara aposta per la projecció de la imatge de Catalunya en l’àmbit mundial.

Una obra singular tanto de contenido como de tratamiento gráfico editada por Enjoy.cat en clara apuesta por la proyección de la imagen de Cataluña en el ámbito mundial.

This is a remarkable work, as much for its topic as for its graphic treatment. Published by Enjoy.cat, it is a clear commitment to the projection of Catalonia to the world.

Mireia Canicio. Observadora i inquieta, traça camins innovadors en el món de la fotografia més enllà dels canons establerts i crea visions íntimes, molt personals. Catalunya de Nord a Sud, de les muntanyes al mar, vistes a través del seu calidoscopi, il·lustren aquest llibre.

Mireia Canicio. Observadora e inquieta, traza caminos innovadores en el mundo de la fotografía más allá de los canones establecidos y crea visiones íntimas, muy personales.Cataluña de Norte a Sur, de las montañas al mar, vistas a través de su caleidoscopio, ilustran este libro.

Mireia Canicio. Observer and restless, trace innovative paths in the world of photography beyond established canons and create intimate, very personal visions. Catalonia from North to South, from the mountains to the sea, seen through its kaleidoscope, illustrate this book.

https://mireiafotografia.jimdo.com/